Liên kết website

Thống kê truy cập

UBND XÃ HƯƠNG SƠN - QUANG BÌNH

Năm 2024, tỉnh Hà Giang phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên 4%

12/04/2024 14:45 22 lượt xem

Đó là mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo đa chiều năm 2024 được đưa ra tại Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2024.


Nuôi ong lấy mật giúp người dân Mèo Vạc nâng cao đời sống.

Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023: Số hộ nghèo đa chiều: 81.451 hộ/191.157 hộ; chiếm 42,61% tổng số hộ toàn tỉnh (giảm 13.276 hộ, giảm 7,34% so với năm 2022). Trong đó: - Số hộ nghèo: 59.496 hộ, chiếm 31,12% tổng số hộ toàn tỉnh (giảm 10.822 hộ, giảm 5,96% so với năm 2022); Số hộ cận nghèo: 22.955 hộ, chiếm 11,49% tổng số hộ toàn tỉnh (giảm 2.454 hộ, giảm 1,38% so với năm 2022).

Năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân đặc biệt là ở các địa bàn huyện nghèo, xã, thôn đặc biệt khó khăn (thông qua tìm kiếm việc làm phi nông nghiệp và hỗ trợ xây dựng, nhân rộng các mô hình giảm nghèo, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo), tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin), góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2024 theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh đề ra.

Mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo đa chiều: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên 4% (giảm khoảng 7.821 hộ nghèo đa chiều), các huyện nghèo, xã ĐBKK giảm trên 6%, hạn chế thấp nhất hộ tái nghèo và hộ nghèo phát sinh mới.

Các chỉ tiêu giải quyết mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản: Chiều thiếu hụt về việc làm: Giải quyết việc làm cho 18.000 lao động, trong đó đi làm việc ở nước ngoài và các tỉnh trong nước 10.500 lao động (xuất khẩu lao động 600 người); 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm; Trong đó hỗ trợ 5.000 người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ kết nối việc làm ổn định. Chiều thiếu hụt về y tế: 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ bảo hiểm y tế; Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 97,25%; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng theo cân nặng giảm còn 16,2%. Chiều thiếu hụt về giáo dục, đào tạo: Tỷ lệ trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học đúng độ tuổi đạt trên 98%; Tập trung đào tạo các ngành nghề phù hợp trình độ từ sơ cấp trở lên cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo để có việc làm ổn định, tăng thu nhập. Giáo dục nghề nghiệp cho 10.500 lao động (trong đó 5.500 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo), phấn đấu cuối năm 2024 tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh đạt 60%. Chiều thiếu hụt về nhà ở: Triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho 4.184 hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt về nhà ở trên địa bàn 7 huyện nghèo (trong đó xây mới 3.004 hộ, sửa chữa 1.180 hộ).

 


Tin khác